Somsadipur, Katakhali,P.O.: Sampur, Thana: Motihar,Rahshahi